+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1.   Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tohto dokumentu je poskytnutie informácií o právach a súvislostiach, vzťahujúcich sa k spracovaniu osobných údajov spoločnosti PRONIX s.r.o., IČO 35698021, so sídlom J. Hronca 16, 841 02 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 11696/B (ďalej tiež „Správca“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 so dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek systematické operácie s osobnými údajmi Subjektu spracúvania osobných údajov (napr. zákazníka, uchádzača o zamestnanie a pod.) – najmä zhromažďovanie, ukladanie, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Spracúvať osobné údaje môže buď Správca alebo Spracovateľ. Správcom osobných údajov je právnická osoba, ktorá stanovuje účel spracúvania osobných údajov, vykonáva ich spracovanie a zodpovedá za ne. Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje na základe zmluvného vzťahu so Správcom.

V nasledujúcich kapitolách môžete nájsť informácie, aké osobné údaje ako Správca zhromažďujeme, ako s nimi pracujeme, odkiaľ ich získavame a aké základné práva v oblasti ochrany osobných údajov môžete ako Subjekt spracúvania osobných údajov uplatniť. Informácie sa týkajú aj potenciálnych klientov, dodávateľov alebo budúcich zamestnancov, s ktorými nemá PRONIX doteraz uzatvorený zmluvný vzťah, ale dochádza k rokovaniu o jeho uzatvorenie, prípadne bývalých klientov, u ktorých má PRONIX oprávnený dôvod na spracúvanie osobných údajov, ďalej návštevníkov webových stránok či iných elektronických platforiem PRONIX.

Odpovede na dotazy ku spracúvaniu osobných údajov spoločnosti PRONIX je možné získať buď na prevádzke spoločnosti na adrese J. Hronca 16, 841 02 Bratislava, alebo e-mailom na adrese pronix@pronix.sk.

 

2.   Typy osobných údajov a spôsoby ich spracovania

Správca spracúva osobné údaje len pre jasne a zrozumiteľne definovaný účel, a to zákonnými prostriedkami po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracovania.  Spracúva presné osobné údaje iba v takom rozsahu, ktorý je nutný pre plnenie zmluvných povinností, resp. pre plnenie účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracúvané. Správca priebežne posudzuje, či trvá potreba spracúvania osobných údajov pre určitý účel a ak už takýto účel neexistuje, sú osobné údaje likvidované či vymazané.

Jedná sa o spracúvanie najmä nasledujúcich údajov:

 • Identifikačné a kontaktné údaje

Identifikačnými alebo kontaktnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, faxové číslo, korešpondenčná adresa, e-mail alebo iný obdobný kontaktný údaj, u zákazníka, dodávateľa alebo iného zmluvného partnera podnikajúcej fyzickej osoby taktiež IČO a DIČ. Tieto informácie získava Správca priamo od Subjektu spracúvania osobných údajov, prípadne z verejne dostupných zdrojov (napr. Obchodný register apod.). Ďalším možným identifikačným údajom je IP adresa klienta používaného počítača.

 • Cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená stránka Správcu odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve (napr. preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia). Nasledujúca návšteva stránok môže byť jednoduchšia. Ak máte vo webovom prehliadači povolené cookies, spracováva Správca záznamy o vašom správaní na webových stránkach Správcu za účelom analýzy a vylepšenia prevádzky týchto internetových stránok. Ukladanie cookies je možné vypnúť v nastaveniach webového prehliadača.

Aj napriek vyššie uvedené skutočnosti k využívaniu cookies vás Správca nebude identifikovať ako konkrétnu fyzickú osobu.

 • Personálne údaje

Odoslaním svojho životopisu udeľujete dobrovoľne Správcovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste alebo v inom súvisiacom oznámení, za účelom účasti vo výberovom konaní na pracovnú pozíciu Správcu.

Správca nespracúva osobné údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov, tzv. citlivých údajov (údaje o rasovom alebo etnickom pôvode, údaje o náboženskom či filozofickom presvedčení, údaje o zdravotnom stave alebo o sexuálnom živote či orientácii).

 

3.   Účely a právne podklady pre spracovanie osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje len pre jasne a zrozumiteľne definované účely, medzi ktoré patria najmä:

 • Plnenie zmluvy

Správca je oprávnený spracúvať identifikačné a kontaktné údaje za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, a to aj bez súhlasu Subjektu spracúvania osobných údajov. Správca uchováva vaše identifikačné údaje po dobu desiatich rokov od uskutočnenia obchodu alebo ukončenia obchodného vzťahu.

 • Obchodné a marketingové účely

Správca je oprávnený na základe vášho súhlasu spracúvať vaše kontaktné údaje pre obchodné a marketingové účely. Udelenie súhlasu nie je potrebné vo chvíli, keď Správca spracúva kontaktné údaje svojich zákazníkov v rámci oprávneného záujmu za účelom tzv. priameho marketingu (napr. obchodné oznámenie zasielané e-mailom, prieskum spokojnosti zákazníkov).

Udelenie súhlasu o spracúvaní kontaktných údajov pre obchodné a marketingové účely je dobrovoľné a zostává v platnosti po dobu, pokiaľ ho neodvoláte. Tento súhlas ste oprávnení odvolať prostredníctvom odpovede na zaslané obchodné oznámenie alebo prostredníctvom kontaktov uvedených v čl. 1 tohto dokumentu.

 • Účasť vo výberovom konaní na pracovnú pozíciu

Na základe vášho súhlasu je Správca oprávnený spracúvať vaše osobné údaje za účelom účasti vo výberovom konaní na pracovnú pozíciu Správcu. Správca je na základe udeleného súhlasu tiež oprávnený viesť vaše kontaktné a personálne údaje v personálnej databáze Správcu.

Udelenie súhlasu na spracúvanie a uchovanie vašich personálnych údajov je dobrovoľné. Tento súhlas udeľujete na dobu jedného roka od zaslania údajov. Tento súhlas ste oprávnení kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktov uvedených v čl. 1 tohto dokumentu.

 

4.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Všetky osobné údaje získané od Subjektov spracúvania osobných údajov využíva Správca výhradne pre vnútornú potrebu. Správca je však oprávnený poskytnúť osobné údaje Subjektu k spracúvaniu tretím stranám, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • subdodávateľom v rozsahu nevyhnutne nutných kontaktných údajov Subjektu spracúvania osobných údajov pre plnenie zmluvných podmienok (napr. kontaktné údaje zákazníka pre účely prepravy či sprevádzkovanie zákazníkom objednaných produktov a služieb),
 • právnym zástupcom, súdom za účelom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy so Subjektom spracúvania osobných údajov,
 • verejným orgánom na základe právnej povinnosti (napr. Polícia SR).

 

5.   Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané Správcom v Slovenskej republike. Správca využíva primerané organizačné a technické opatrenia k ochrane osobných údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom.

 

6.   Práva Subjektov spracovania osobných údajov

 • Prístup k informáciám

Prirodzeným právom Subjektu spracúvania osobných údajov je právo získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré o ňom Správca spracúva (účel, typ dát, čas spracúvania atď.).

 • Oprava osobných údajov

Súčasne má právo na opravu svojich osobných údajov spracúvaných Správcom v prípade, že sú nepresné či neaktuálne.

 • Výmaz osobných údajov

Môže tiež uplatniť právo na vymazanie svojich osobných údajov, a to za predpokladu, že už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracúvané a s výnimkou osobných údajov spracúvaných za účelom splnenia zákonných povinností či oprávneného záujmu Správcu.

 • Obmedzenie osobných údajov

Subjekt spracúvania má tiež právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov Správcom v prípade:

–       že sú nepresné,

–       že ich Správca už nepotrebuje pre účely spracovania, avšak tretia strana ich požaduje pre určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov.

 • Vzniesť námietku

Subjekt spracúvania osobných údajov má tiež právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov.

 • Oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení

Subjekt spracúvania osobných údajov má takisto právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvaných osobných údajov, avšak v prípade, keď sa ukáže, že to nie je nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie Správcu.

 • Právo na poskytnutie a odovzdanie osobných údajov

Subjekt spracúvania osobných údajov môže uplatniť právo na poskytnutie údajov, ktoré o ňom Správca spracúva. Subjekt spracúvania osobných údajov môže tiež požiadať Správcu o odovzdanie jeho osobných údajov inému správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v rozsahu údajov, ktoré Subjekt spracúvania osobných údajov Správcovi sám poskytol.

 • Právo odvolať súhlas

V prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu udeleného Subjektom spracúvania osobných údajov, má Subjekt spracúvania osobných údajov právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu ale nemá žiadny vplyv na spracúvanie osobných údajov z iných právnych dôvodov a na spracúvanie po dobu, keď bol tento súhlas platný.

Akékoľvek vyššie uvedené práva je možné uplatniť u Správcu na adrese prevádzky spoločnosti: PRONIX s.r.o., J. Hronca 16, 841 02 Bratislava, alebo e-mailom na adrese pronix@pronix.sk. V prípade, že Subjekt spracúvania osobných údajov uplatní práva uvedené vyššie, má Správca povinnosť jednoznačne identifikovať takého žiadateľa. Pokiaľ uzná Správca z hľadiska ochrany súkromia za vhodné, môže žiadateľa požiadať o poskytnutie ďalších informácií potrebných na overenie jeho totožnosti. Môže taktiež zamietnuť žiadosti, ktoré sa neprimerane opakujú alebo sú zjavne neopodstatnené.

V prípade, že sa Subjekt spracúvania osobných údajov domnieva, že je spracúvanie osobných údajov Správcom v rozpore s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Tieto Informácie o spracovaní osobných údajov sú platné a účinné k 23.5.2018 a k stiahnutiu tu.