+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Zodpovednosť

Plne si uvedomujeme svoje postavenie na trhu aj zodpovednosť, ktorá pre nás z podnikateľskej činnosti voči spoločnosti ako celku vyplýva. Snažíme sa preto o zodpovedný prístup k našim zamestnancom, zákazníkom, partnerom ale i k okoliu, v ktorom pôsobíme.

Samozrejmosťou je pre nás dodržiavanie platných zákonov a nariadení, ale aj ďalšej dobrovoľnej a eticky zodpovednej činnosti vykonávanej nad rámec platnej legislatívy. Prijali sme Etický kódex. Disponujeme certifikáciou ISO. Zamestnávame mladé talenty z radov absolventov, ale aj zamestnancov dôchodkového veku. Podporujeme zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Každoročne taktiež prispievame finančnými prostriedkami niekoľkým dôkladne vybraným subjektom na ich činnosť. Spolu s nami pomáhajú každý rok de facto taktiež naši zákazníci, ktorí od nás prijímajú novoročné prianie v elektronickej podobe. Náklady spojené s tlačou novoročných prianí totiž venujeme radšej tam, kde skutočne pomáhajú.

Etický kódex

Spoľahlivosť, bezpečnosť a zodpovednosť sú hodnoty, na ktorých dlhodobo staviame naše ciele a ktoré od nás očakávajú taktiež naši zákazníci, dodávatelia, partneri ale i spoločnosť a okolie, v ktorom podnikáme. Zmyslom kódexu a hodnôt, ktoré sú v ňom vyjadrené, nie je len dodržiavať právne predpisy a pravidlá našej spoločnosti, ale aj osobný záväzok prevziať zodpovednosť za svoje činy a konať vždy poctivo, čestne a otvorene. Etický kódex preto zlučuje najdôležitejšie pravidlá chovania a konania.

Podporené projekty

Ako partner akcie podporujeme už niekoľko rokov letecké dny Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.